500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Hvor kommer pengene fra?

BCC skal betale en milliard kroner i leie til Oslofjord Convention Center i perioden fram til 2040. Hvor kommer pengene fra?


En milliard til Oslofjord

Jeg fikk nettopp tilsendt en prosjektavis fra Brunstad Hotellbygg AS og Oslofjord Convention Center AS, med informasjon om status for utbyggingsprosjektet på Brunstad. I avisen er det et intervju med et styremedlem i BCC, Berit Hustad Nilsen, der hun forteller om menighetens tanker om framtiden på Brunstad.

I intervjuet framgår det at BCC etablerer en langsiktig leieavtale med Oslofjord som har en verdi på minst en milliard kroner over 20 år. I et annet intervju sier Oslofjords forretningsutvikler, Charles Löfwander at avtalen naturlig nok er viktig for selskapets forretningsfundament. Leieavtalen er også sentral i å muliggjøre etableringen av det nye idrettsanlegget. BCC ser dette som viktig for å kunne ha et godt tilbud til barna og de unge når menigheten leier stedet til sine arrangement.

En milliard kroner er mye penger. Forståelig nok er det fra flere hold en betydelig interesse for hvor disse pengene kommer fra, og jeg vil si litt om akkurat dette. Fra min tid i styret for BCC kjenner jeg nemlig en del til hvordan finansieringen er lagt opp. I forbindelse med innlegget har jeg også hatt kontakt med BCCs styre for å sikre at informasjonen er oppdatert.

BCC og lokalmenighetene

Som jeg viste i innlegget «Grunnlovsbrudd gir pengefokus?» dekker tilskuddet fra stat og kommune bare en brøkdel av BCCs driftsutgifter. For å kunne oppfylle forpliktelsene i leieavtalen er BCC altså helt avhengig av økonomiske bidrag fra lokalmenighetene. Det ville naturlig nok ikke være forsvarlig å inngå en slik leieavtale uten å ha trygghet for egen betalingsevne. BCC kan ikke basere seg bare på et håp om at disse pengene kommer. Mange av lokalmenighetene har derfor hatt møter med BCC og avtalefestet hvilke bidrag som kan forventes fra dem. Dette gjelder alle norske menigheter, samt en del av de større utenlandske menighetene. I de fleste lokalmenighetene er bidraget da også i forkant vedtatt gjennom uravstemning blant medlemmene.

Lokalmenighetene som er med og bidrar er av varierende størrelse. Andelen av deres medlemmer som deltar på arrangementene på Brunstad er også varierende. De som bor på den andre siden av kloden har naturlig nok ikke de samme mulighetene til å delta som de som bor langs Oslofjorden. På denne bakgrunnen har det vært ønskelig å nedfelle noen anbefalte retningslinjer for størrelsen på lokalmenighetenes bidrag til BCC. Det er vel ikke naturlig at en lokalmenighet i Sydney bidrar på samme nivå som menigheten i Tønsberg, selv om entusiasmen for prosjektet ikke nødvendigvis er noe mindre.

Bidrag ut fra leieavtaler for suiter

I arbeidet med å finne egnede fordelingsnøkler for dette har BCC blitt enig med lokalmenighetene om at et godt prinsipp er å bruke omfanget av medlemmenes leieavtaler for de nye hotellsuitene samt de såkalte «jubelårsavtalene» som beregningsgrunnlag. Dette omfanget gir nemlig den beste indikasjonen på menighetenes relative framtidige deltakelse i BCCs arrangement på Brunstad.

Når lokalmenighetene går sammen om å skaffe til veie den milliarden BCC trenger for å kunne leie anlegget til sine arrangementer de neste 20 år, er det altså omfanget av medlemmenes forventede bruk som er fordelingsnøkkel for å indikere hva det er naturlig at lokalmenigheten bidrar med. Sett over hele leieperioden fram til 2040 bidrar de norske menighetene med ca 750 millioner av totalbidraget på en mrd. Fordelingen er som vist under:

Lokalmenighet Bidrag
Oslo / Follo 150 mill
Grenland 82 mill
Eiker 62,5 mill
Bergen 50 mill
Drammen 47,5 mill
Østfold 45,5 mill
Tønsberg 42 mill
Stavanger 41,5 mill
Horten 39 mill
Sandefjord 36,5 mill
Sørlandet 29,5 mill
Hamar 27,5 mill
Molde 20,5 mill
Stord 19,5 mill
Hallingdal 17 mill
Hønefoss 11 mill
Måløy 9 mill
Harstad 8,5 mill
Valdres 7 mill
SUM 746 mill

Beløpene gjenspeiler totalbidrag gjennom hele aksjonsperioden fra 2009 og fram til utløpet av leieavtalen i 2040. Tidsperspektivet for innbetalingene vil variere noe avhengig av lokalmenighetens situasjon. Mange legger imidlertid opp til å betale betydelige deler av beløpet i perioden fram til og med 2020. Dette gjenspeiles blant annet i BCCs regnskap for 2014, der inntektene fra gaver og kollekter har økt fra 117 til 232 mill. Økningen i BCCs egenkapital viser den økonomiske styrken de har til å inngå en slik langsiktig leiekontrakt med Oslofjord Convention Center.

De resterende 250 mill fordeler seg på et stort antall utenlandske lokalmenigheter, hvorav de store menighetene i Europa og USA står for størstedelen av bidraget.

Andre tall for totalaksjonen

De som har fulgt med på BCCs TV-sending BrunstadMagasinet vil ha fått med seg at det der gjerne tales om betydelig høyere totalbeløp enn en milliard. Det er da viktig å være klar over at disse beløpene ikke skal til BCC eller utbyggingen på Brunstad. Differansen mellom BCCs behov på ca en mrd og det totale innsamlingsmålet går til lokalmenighetenes egne formål. I perioden fram til og med år 2020 vil imidlertid også deler av dette lånes ut som byggelånsfinansiering for utbyggingen på Brunstad.

Som jeg har vist i tidligere innlegg vil omtrent samtlige av disse lokalmenighetene ha behov for enten å bygge helt nye kirkebygg eller foreta en omfattende utvidelse av eksisterende bygg de neste 20 år. Siden de aller fleste lokalmenighetene har blitt enige om å samle inn minst 50% egenkapital før de iverksetter slike prosjekter har de nå et svært høyt fokus på innsamling og aksjoner for å oppnå dette.

Totalt 2,3 mrd fra BCC og medlemmene

Det bør kanskje også nevnes at de ca 2.300 medlemmene av BCC som inngår leieavtaler for hotellsuitene på Brunstad gjør dette som en personlig avtale direkte overfor selskapet Oslofjord Convention Center AS. Ifølge prosjektavisen utgjør dette totalt ca 1,3 milliarder. BCC er altså ikke noen part i dette, men det er klart at medlemmenes motivasjon for å inngå leieavtalene i betydelig grad er knyttet opp mot behovet for et sted å bo under menighetens arrangement og samlinger. På en måte kan vi derfor si at BCC og medlemmene direkte eller indirekte bidrar med 2,3 mrd overfor Oslofjord for hele 20-årsperioden.

For å kunne bidra overfor BCC må lokalmenighetene nødvendigvis hente pengene et sted. Hvordan dette gjøres og hvor disse pengene kommer fra vil jeg vise nærmere i et senere innlegg i denne serien.

Andre relevante innlegg:

×