500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Arbeidstilsynet står på sitt i Fjordteam-saken

Jeg ble i kveld gjort kjent med at arbeidstilsynet har fattet vedtak i den såkalte Fjordteam-saken, som jeg har omtalt i flere tidligere innlegg her på bloggen. Arbeidstilsynet opprettholder sine tidligere konklusjoner, og pålegger Fjordteam AS å utarbeide arbeidsavtaler for de frivillige, og gi dem minstelønn.


Ikke frivillige

Fjordteam har i sitt tidligere svar vist til «erklæring om frivillighet» som signeres av de som har arbeidet for selskapet. Arbeidstilsynet tolker dette annerledes, og viser til at når medlemmene underskriver en erklæring hvor det bl.a. på forhånd er angitt en bestemt motivasjon for innsats, vil det kunne innebære at frivilligheten ikke er reell. Arbeidstilsynet oppfatter således at det implisitt foreligger en forventing om frivillig innsats, uavhengig av om de ansatte ønsker å bidra.

Arbeidstilsynet anfører også at de frivillige angir at all innsats skal være uten vederlag, og dette tolkes slik at selskapet anser de frivillige som arbeidstakere som fraskriver seg lønnskrav. Det vises også til omfanget og regulariteten av oppgavene som utføres, og Arbeidstilsynet mener at dette vesentlig overstiger det som normalt ytes i foreninger.

Det konkluderes derfor med at de frivillige må anses som arbeidstakere. Fjordteam AS gis frist til 29.02.2016 med å få på plass skriftlige arbeidsavtaler for de frivillige, og må innføre minstelønn for disse. Selskapet har tre ukers klagefrist på vedtaket.

Vil avvente

Styreleder i Fjordteam AS, Kjell Kronstad, skriver i en epost at han ikke ønsker å bekrefte om selskapet vil påklage vedtaket. – Vi må først gå grundig gjennom vedtaket, og vil ta en beslutning før klagefristens utløp, sier han. – I utgangspunktet mener vi å ha en god sak, og vi tror også at vedtaket har så stor prinsipiell betydning at det bør få en grundig prøving i rettssystemet. For øyeblikket er det imidlertid for tidlig å si om vi ønsker å bruke de ressurser og den tid en slik sak vil kreve.

Kronstad bekrefter at selskapet vil forholde seg til vedtaket dersom det blir stående. – Vi vil selvfølgelig følge alle pålegg og vedtak selv om vi måtte være uenige, skriver han.

Trist

Styremedlem og informasjonsansvarlig i Brunstad Christian Church, Berit H. Nilsen, synes vedtaket er trist. – Dette er trist, ikke bare for BCC, men også for frivilligheten i Norge, skriver hun i en epost. – Vi vet at det ikke bare er vi i BCC som jobber dugnad i stort omfang. Jeg er langt fra sikker på om myndighetene egentlig er klar over hva et slikt vedtak innebærer. Men vi må selvfølgelig forholde oss til dette enten vi liker det eller ikke, og må innrette vår virksomhet deretter.

På spørsmål om vedtaket får konsekvenser for menighetens finansiering av framtidig leieavtale på Oslofjord Convention Center svarer Hustad Nilsen at vedtaket ikke får dramatiske konsekvenser. – Det er ingen tvil om at dette gjør situasjonen vanskeligere for en del av medlemmene som gjerne vil nedlegge en frivillig innsats til beste for sine lokalmenigheter. Jeg kjenner ikke de lokale selskapenes virksomhet, men mitt inntrykk er likevel at omfanget av virksomheten innenfor de områdene som har allmenngjorte tariffer ikke er så stort at det får dramatiske konsekvenser for lokalmenighetene, og i siste rekke for oss i BCC. Det er imidlertid synd at de som virkelig ønsker å bidra til felleskapets beste skal bli møtt med slike hindringer, skriver Hustad Nilsen.

Uenig i arbeidstilsynets vurdering

Selv har jeg tidligere nevnt at jeg er uenig i arbeidstilsynets rettslige vurdering, og det er jeg fortsatt. Deres syn på frivillighetsforholdet er etter min oppfatning lite juridisk underbygget, og de bygger sine konklusjoner i betydelig grad på antagelser. Personlig håper jeg derfor at Fjordteam påklager vedtaket, og at denne saken får sin fortjente grundige gjennomgang i det norske rettsapparatet.

Andre relevante innlegg:

×