500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Internasjonal fellesskapsglede også i 2017

De internasjonale arrangementene på Oslofjord Convention Center er en sentral del av BCCs misjonsvirksomhet. I 2017 er det planlagt 7 slike arrangement, til en kostnad av omtrent 31 millioner kroner.


Bærebjelke i misjonsvirksomheten

Mandag skrev jeg om BCCs budsjett for 2017, med utgangspunkt i en samtale med styreleder Finn Åge Ødegård. I dag vil jeg gå litt nærmere inn på ett av områdene som står sentralt i BCCs virksomhet, nemlig de store internasjonale arrangementene som menigheten arrangerer. I løpet av flere tiår har disse utviklet seg til å bli selve bærebjelken i menighetens misjonsvirksomhet. Hit kommer mennesker reisende fra øst og vest, fra de fattige utviklingslandene, fra Europa, Amerika, Afrika og Asia, og selvfølgelig fra mange steder i Norge.

Det at alle disse menneskene møtes til fellesskap, sosial omgang og fokus på trosgrunnlaget er en viktig del av limet som holder menigheten sammen på verdensbasis. BCC har ikke noen internasjonal organisasjonsstruktur, og det er trosgrunnlaget som er basisen for tilknytningen til menigheten. På de internasjonale arrangementene finner medlemmene fra hele verden felles glede i dette trosgrunnlaget. Det knytter sammen på tvers av sosiale lag, språk og kulturer. Uten disse arrangementene er det tvilsomt om BCC ville hatt den internasjonale utbredelsen menigheten har i dag.

Støtte til deltakere fra lavinntektsland

I vår samtale om budsjettet forteller Ødegård at det i 2017 er planlagt 7 internasjonale arrangementer på Oslofjord Convention Center. – Dette er samme antall arrangementer som vi har hatt de siste årene, og vi tror det for øyeblikket er et greit nivå, sier han. – Arrangementene er spredt ut over årets høytider og ferier.

Arrangementene BCC skal ha på Oslofjord i 2017 er budsjettert til å koste ca 31 millioner kroner. Av dette er som tidligere nevnt leiekostnaden til Oslofjord Convention Center AS den største enkeltposten med ca 16,5 millioner. Kostnader for bevertning under fester og banketter er budsjettert til i underkant av 4 millioner. I tillegg er det slik at for deltakere fra en del land er kostnadsnivået i Norge gjerne svært høyt. For å gjøre det mulig for disse å delta går BCC inn med økonomisk støtte slik at de får reduserte priser på kost og losji under arrangementene. Kostnadene for disse ordningene er budsjettert til omtrent 3 millioner.

TV-sendinger for 8,4 millioner

– De internasjonale arrangementene er ikke bare viktig for deltakerne som er til stede på Oslofjord, forklarer Ødegård. – De siste årene har sendingene fra menighetens egen TV-kanal gjort at arrangementene når ut også til de som ikke har anledning til å være fysisk til stede. Dette krever både et omfattende teknisk system og en stor organisasjon som kan planlegge og produsere sendingene. Kostnadene for å produsere og å sende arrangementene er budsjettert til i overkant av 8,4 millioner. For de mange BCC-medlemmene som sitter og følger sendingene rundt omkring vil jeg tro dette oppleves som vel anvendte penger, sier han.

BCCs internasjonale arrangementer på Oslofjord sendes ut via menighetens TV-kanal til medemmer over hele verden.
BCCs internasjonale arrangementer på Oslofjord sendes ut via menighetens TV-kanal til medemmer over hele verden. Det krever mye teknisk utstyr.

På inntektssiden finansieres arrangementene i all hovedsak av deltakeravgifter. – Vi ønsker i utgangspunktet ikke å bruke innsamlede midler til å dekke arrangementsvirksomheten, sier Ødegård. – Unntaket er støtten til deltakere fra utviklingsland, som i noen grad dekkes av BCCs gaveinntekter.

Han nevner også at arrangementsbudsjettet sannsynligvis vil øke noe de påfølgende årene – Å avholde et internasjonalt arrangement med 8 – 9.000 deltakere fra 30 ulike land kan til tider være ganske krevende administrativt. Det har også blitt mange elementer som inngår i flere av disse arrangementene, fra banketter til turneringer, show, konserter og konkurranser. Selv om vi leier en god del av tjenestene fra Oslofjord vil det også være behov for å oppgradere og videreutvikle noen av systemene vi selv bruker for å styre og administrere dette, avslutter Ødegård.

Les også:

×