500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Representantskapsamlingen 2016

I mange tiår har representanter fra BCCs lokalmenigheter hatt en årlig samling i forkant av de internasjonale sommerstevnene. Samlingene har hatt stor betydning for menighetens kurs og utvikling, og er preget av deltakere som gjerne er ivrige etter å finne ut hvordan de kan gjøre sine saker bedre.


Forankring av viktige beslutninger

Tidligere i år hadde jeg en serie innlegg her på bloggen der jeg tok for meg BCCs organisasjon og vedtekter i historisk perspektiv. I innlegget «Den Kristelige Menighet» nevnte jeg at helt siden ganske tidlig i menighetens historie har en rekke personer som har ansvar og tillit i lokalmenighetene fungert som et representantskap for BCC. Etter hvert fikk representantskapet en vedtektsfestet funksjon, og skal blant annet godkjenne årsregnskapet og beslutte vedtektsendringer. Alle beslutninger som er av stor viktighet for menigheten forankres også her.

Representantskapet samles normalt kun én gang per år, som regel rett i forkant av de internasjonale sommerkonferansene. I år vil samlingen være på Panorama Konferansehotell utenfor Bergen, og går over fem dager. Ca 120 personer vil delta og de representerer lokalmenigheter fra alle verdenshjørner. Med unntak av noen representanter fra fattigere deler av verden betaler deltakerne selv for oppholdet.

Innspill til sakene

Selv har jeg i en del år blitt invitert til å delta på disse samlingene. Jeg har i år også gitt innspill til et par av temaene, noe alle deltakerne har anledning til å gjøre. Prosessen med å forberede agenda og saker til behandling starter gjerne på den internasjonale påskekonferansen på Brunstad. En viktig sak i år er blant annet prosessen knyttet til vedtektsendringene, der det også kreves konsensus (enstemmighet) før endringer kan godkjennes. Andre saker som står på agendaen inkluderer status for overtagelsen av konferansesentre utenfor Norge, samt organisering av BCCs administrative funksjoner.

Status for overtagelsen av konferansesentre utenfor Norge blir ett av temaene i år.
Status for overtagelsen av konferansesentre utenfor Norge blir ett av temaene i år.

Sistnevnte er et tema som er viktig for en menighet som står i stor vekst og har et høyt aktivitetsnivå. Tradisjonelt skjer svært mye av virksomheten på basis av dugnad og frivillig innsats. Slik vil det også være i framtiden. Vi kommer likevel ikke utenom at en organisasjon som har mange tusen medlemmer, som skal eie konferansesentre over hele verden, drive TV-kanal og arrangere store internasjonale konferanser 7 – 8 ganger i året, også trenger en organisasjon av kompetente ansatte som har klare mandater og god gjennomføringskraft. Å sørge for en god forvaltning av all kapital og verdier som skapes av medlemmene er kompetanse- og ressurskrevende, men ikke mindre viktig av den grunn. Dette er ett av områdene der jeg selv har gitt innspill i år. Å bygge en god organisasjon er krevende og koster gjerne en del penger. Dessverre er det ofte enda dyrere å være på etterskudd og komme for sent inn i viktige prosesser. Jeg for min del tror BCCs organisasjon og administrative struktur er viktige faktorer i det å kunne legge best mulig til rette for det kristelige arbeidet.

Lavt konfliktnivå

Saksbehandlingen i representantskapet er preget av lavt konfliktnivå. Betraktet utenfra kan dette misforstås og tolkes slik at det ikke finnes meningsforskjeller og rom for å være i opposisjon. Det er imidlertid ikke tilfelle. I prosessen før en sak legges fram vil det være vektige meninger og innspill i ulike retninger, og disse vil sette sitt preg på sluttresultatet. Det som skiller representantskapets prosess fra mange andre typiske debatter er at opposisjonen setter fellesskapets beste foran behovet for å markere seg selv og sin egen person. Opposisjonen er altså på idé- og saksnivå, og blir ikke personifisert slik at man rir sine egne kjepphester. Kritikk av en idé eller et forslag basert på at det finnes bedre løsninger for fellesskapet, vil styrke og bygge opp under virksomheten. Kritikk og opposisjon som bunner i at man ønsker personlig oppmerksomhet uten å ha felleskapets beste i tankene, er derimot ødeleggende.

Når vi følger med på samfunnsdebatt og politikk legger vel de fleste av oss merke til at en god del aktører synes å være i opposisjon utelukkende for å markere og bygge sitt eget image. Å kritisere de som gjør noe er sjelden vanskelig, og slik kritikk er som regel ikke mangelvare. Enkelte politikere og samfunnsdebattanter går så langt i å bruke opposisjon og kritikk til å framheve sin egen person at jeg tror mange oppfatter det som temmelig kvalmende. Gode og gjennomtenkte forslag som er til samfunnets beste er det på den annen side gjerne adskillig mangel på. De som evner å tenke til samfunnets beste på tross av hva som måtte være populært i opinionen akkurat da, er nok likevel ofte de som vinner respekt over tid.

Selv om BCC på en måte er en forholdsvis stor menighet er den likevel liten sett i forhold til de oppgaver og utfordringer som ligger foran. Med begrensede ressurser er det nødvendig å stå samlet og trekke i samme retning dersom man skal lykkes. Derfor vil saksforberedelsene også hele tiden ha fokus på at vedtak i representantskapet skjer ved konsensus. Dermed legges det mye arbeid ned i å forankre sakene på en slik måte at alle kan stille seg bak vedtakene. Når de legges fram for endelig behandling er det gjerne lite behov for å sette diskusjonene på spissen for å oppnå det som er til fellesskapets beste.

Fokus på trosgrunnlaget

På samlingene i representantskapet er det naturlig nok mye fokus på det kristelige innholdet og trosgrunnlaget for menighetens arbeid. Å bli bedre på å kunne betjene medlemmenes åndelige behov er noe de fleste deltakerne ser som svært viktig. På dette området opplever jeg at samlingene er preget av stor ydmykhet og respekt for den oppgaven det er å kunne være andre mennesker til hjelp og nytte. En gjennomgående rød tråd er at den som skal hjelpe mennesker må nødvendigvis selv være et eksempel og forbilde. Dette gjør at det er nok få som kommer til disse samlingene som «verdensmestre», de fleste gir uttrykk for et stort behov for å lære og finne ut hvordan de kan gjøre sine saker bedre.

Deltakerkrav

Et krav til representantene er at de skal ha med en artikkel til bladet Skjulte Skatter, som er menighetens kristelige organ. Artiklene blir anonymisert, og et tilfeldig utvalg blir lest opp og kommentert av deltakerne. Siden vi har forskjellige egenskaper som mennesker er det nok en del som finner dette kravet temmelig besværlig, men når vi sitter og hører resultatene som blir lest opp er det ingen tvil om at det er enormt mye viktig og godt materiale som kommer ut av dette.

Representantskapsamlingene har stor betydning for BCCs utvikling og kurs. Det som tas opp påvirker ofte lokalmenighetenes arbeid over hele verden. Barne- og ungdomsarbeid har vært et gjennomgående tema de siste 20 år, og vi ser at det sterke fokuset på dette har hatt stor betydning for menighetens utvikling fram til det vi opplever i dag. Innenfor dette har det også i en god del år blitt fokusert på spesielle områder som eksempelvis å skape sunnhet og glede i menighetsarbeidet, gi barn og ungdom gode og trygge rammer der de blir seg bevisst sin egenverdi, og ikke minst forebygging og håndtering av overgrep.

Årets samling blir også viktig med tanke på BCCs videre utvikling. Beslutningene som tas vil ha betydning for arbeidet både med misjon og lokalt menighetsliv over hele verden. Jeg ser fram til å delta i dette, og håper også å kunne formidle litt fra samlingen her på bloggen ut i juli.

×