500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

A-laget 2015

I 2015 har deler av A-laget vært engasjert i frivillig innsats på Oslofjord Convention Center. Engasjementet fra ungdommene som deltar i de ulike programmene er kanskje større enn noen gang, og pågangen etter å få delta er stor.


Fortsatt flere ungdomsprogram

Dette er det tredje og foreløpig siste innlegget i serien om A-laget. I de forrige innleggene skrev jeg om A-lagets historie i perioden fra 2002 og fram til i dag. Jeg satt i styret for BCC i mesteparten av denne perioden, og kjenner derfor en god del av denne historien. Når det gjelder A-laget i 2015 har jeg derimot ikke like god oversikt. Derfor tar jeg ikke mål av meg til å gi noen komplett framstilling av virksomheten på A-laget i dag, men vil formidle det jeg har fått av informasjon fra ulike hold.

Som jeg har nevnt tidligere ble det etter hvert etablert en rekke ulike ungdomsprogram, som internt i BCC gjerne har gått under fellesbetegnelsen «A-laget». Noen av disse er direkte underlagt BCC, andre er uavhengige. Fram til 2014 var det en felles inntaksfunksjon for å koordinere søknadene til de ulike programmene. I 2015 har de største programmene etablert sine egne søknads- og inntaksprosesser, slik at BCC ikke lenger har noen koordinerende rolle for alle disse.

BCC mindre engasjert

BCC gjennomførte våren 2015 også en strategisk vurdering av sitt engasjement i de ulike ungdomsprogrammene, og besluttet å trekke seg ut av program som ikke hadde hovedfokus på menighetens egen virksomhet. Dette valget ble ikke tatt på bakgrunn av at BCC anser de øvrige programmene som mindre interessante, men det er nødvendig for BCC å ta noen valg knyttet til hva de som kristen forening vil bruke sitt fokus og sine ressurser på å følge opp og administrere.

I Norge er det per høsten 2015 to store ungdomsprogrammer som er i virksomhet. Youth Exchange Program (YEP) er BCCs eget ungdomsprogram, som drives i direkte regi av BCC. Dette programmet har høy fokus på undervisning, kulturutveksling og ungdomsaktiviteter. Det har også et betydelig innslag av frivillig innsats knyttet til BCCs egen virksomhet. Deltakerne er en viktig ressurs i menighetens misjonsarbeid, gjennomføring av menighetens arrangement, mediaproduksjon, TV-sendinger og lignende.

GYM og Globeserve

Det andre store ungdomsprogrammet, som ofte omtales som en del av A-laget, er organisert i foreningen Global Youth Mission (GYM). Dette er en selvstendig forening som ikke er underlagt BCCs styring. BCC anser imidlertid foreningens formål å være sammenfallende med BCCs egne verdier, og stiller seg positive til at unge medlemmer deltar i deres ungdomsprogram. Programmet har også elementer fra BCCs verdigrunnlag i deler av sin undervisning.

GYM er eier av selskapet Globeserve AS. Mange av ungdommene som deltar på ungdomsprogrammet i GYM bidrar med frivillig innsats i Globeserve. Selskapet utfører blant annet tjenester som «on-call»-ressurser for Oslofjord Convention Center AS.

Frivillige ressurser leies ut fra selskapet Globeserve AS som "on-call" ressurser for Oslofjord Convention Center AS
Frivillige ressurser leies ut fra selskapet Globeserve AS som «on-call»-ressurser for Oslofjord Convention Center AS

I tillegg utfører selskapet tjenester for entreprenøren i utbyggingsprosjektet på Oslofjord, IEC Construction AS. Fra selskapets ledelse får jeg opplyst at tjenestene faktureres til markedsmessige priser, slik at den frivillige innsatsen utelukkende kommer foreningen GYM til gode.

Globeserve AS utfører også oppgrag for IEC Construction i forbindelse med utbyggingen av Oslofjord Convention Center
Globeserve AS utfører også oppdrag for IEC Construction AS i forbindelse med utbyggingen av Oslofjord Convention Center

Globeserve har høsten 2015 vært i flere avisers søkelys som følge av engasjementet for IEC Construction AS, og det er blant annet stilt spørsmål om utfallet av den såkalte Fjordteam-saken kan få konsekvenser også for Globeserve. Selskapets ledelse sier at de ønsker å avvente utfallet av saken før de uttaler seg nærmere om dette.

God oppfølging

Etter hva jeg får opplyst fra GYM og BCC er pågangen etter å delta i deres respektive programmer større enn noensinne. De oppgir begge å ha etablert omfattende systemer for oppfølging av ungdommene som deltar i programmene. BCC nevner at de gjennomfører flere årlige kartlegginger av deltakernes opplevelse med hensyn til miljø, fasiliteter, aktivitetstilbud, helseoppfølging, undervisning etc. Både GYM og BCC har etablert egen stab med fast ansatte som skal ivareta ungdommenes administrative og sosiale behov.

Frivillig?

De siste ukene har flere aviser henvendt seg til BCC og stilt spørsmål til hvorvidt deltakelsen i ungdomsprogrammene og den frivillige innsatsen er frivillig. Det er antydet at den kanskje heller er et resultat av press. Jeg har naturlig nok hatt mine tanker om dette, men ønsket gjerne å finne ut hva deltakerne selv mener. Derfor opprettet jeg onsdag en nettbasert spørreundersøkelse for å få en indikasjon på dette. Da undersøkelsen ble lukket torsdag kveld hadde jeg fått inn 1.422 besvarelser. Resultatene er publisert i et eget innlegg. Dette vil jeg jeg absolutt anbefale å lese!

Er det press som fører til at ungdom velger å søke seg til ungdomsprogrammene?
Er det press som fører til at ungdom velger å søke seg til ungdomsprogrammene?

A-laget – et livskraftig konsept

Jeg er overbevist om at A-laget som idé er noe bortimot en genistrek. Som konsept har det en livskraft og en positiv effekt på deltakerne som for meg framstår som helt unik. Jeg kan vanskelig se for meg hvilke andre tiltak BCC kunne iverksette som skulle ha tilsvarende effekt. Da snakker jeg ikke bare om kristne verdier. Jeg snakker om mellommenneskelig forståelse, respekt, åpenhet og toleranse. Jeg snakker om holdninger til innsats, om gleden ved å gi av seg selv.

Er det forbedringspotensial? Det tror jeg helt sikkert. I min lille spørreundersøkelse fikk jeg også inn enkelte kommentarer på forhold som kan forbedres, for eksempel på struktur og oppfølgingssystemer enkelte steder. De ulike ungdomsprogrammene kan helt sikkert videreutvikles og forbedres. Jeg tror også BCC og de andre som driver ungdomsprogrammene er svært interessert i å gjøre sakene stadig bedre. Skal jeg oppsummere mitt inntrykk må det likevel bli at A-laget er en av de største suksesshistorier jeg kjenner – for menigheten, men i enda større grad for deltakerne selv!

Andre relevante innlegg:

×