500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

A-laget 2005 – 2014

I 2005 sto BCC overfor en ny utfordring. Utbyggingen på Brunstad var i hovedsak ferdig, men hundrevis av ungdommer sto og banket på døra for å få oppleve A-laget. Å legge ned hele A-laget virket lite hensiktsmessig. Hva kunne gjøres?


Verdi for lokalmenighetene

Det var ikke bare ungdommene selv som presset på for å videreføre A-laget. Mange lokalmenigheter over hele verden hadde opplevd at ungdommene som kom tilbake etter et år på Brunstad var fulle av tiltakslyst. De engasjerte seg på eget initiativ i barne- og ungdomsarbeidet med en helt annen glød enn tidligere. I lokalmenighetenes virksomhet ble de viktige ressurser. Lokalmenighetene så det derfor som svært ønskelig at virksomheten i A-laget ble videreført.

Våren 2005 etablerte BCC selskapet Brunstad Training & Resources AS (BTR), som overtok virksomheten knyttet til A-laget. Parallelt forsøkte BCC å få godkjent en friskole. Tanken var at A-lagsoppholdet kunne dreies i retning av skolegang og kulturutveksling. Dessverre var det ikke politisk klima for nye friskoler på den tiden, og skolesøknadene nådde ikke fram. BTR etablerte derfor i stedet et eget ungdomsprogram for A-laget, med elementer både av kulturutveksling, misjonsarbeid, undervisning og frivillig innsats.

«On-call» for Oslofjord

Selskapet Oslofjord Convention Center hadde startet arrangementsvirksomhet på stedet i slutten av 2004, og hadde stort behov for mannskap som kunne bidra i forbindelse med deres arrangement. I Oslofjords bransje er det stort behov for å ha personell som kan trå til på kort varsel, og for mange er det en stor utfordring å skaffe slike ressurser. BTR etablerte derfor en avtale om å leie ut frivillige ressurser til Oslofjord når de hadde behov for dem. Utleien skjedde til markedsmessige priser, og gjennom dette fikk BTR dekket inn noe av utgiftene de hadde ved driften av A-laget. Selskapet som driftet eiendommen på Brunstad leide også inn ressurser fra BTR til deler av sin virksomhet. I tillegg benyttet BCC selv ungdommene i gjennomføringen av menighetens egne stevner og arrangement, samt i arbeid med misjonsvirksomhet, sang- og musikkproduksjon, drift av menighetens nettsted etc.

Deltakerne på A-laget ble til tider leid ut til Oslofjord Convention Center As som "On-call"-ressurser
Deltakerne på A-laget ble til tider leid ut til Oslofjord Convention Center AS som «On-call»-ressurser

Det var likevel begrenset hvor mange som kunne sysselsettes på Brunstad. I den mest hektiske byggetiden hadde det vært over 500 ungdommer på A-laget. Dette ble fra 2005 redusert til 150 – 200. Det ble imidlertid etablert A-lag også andre steder der det pågikk prosjekter i menighetens regi. Organisering og struktur for disse varierte, men A-laget hadde i perioden fra 2005 til 2014 viktige roller i etablering av stevnesentre og forsamlingslokaler både i USA, Sør-Amerika, India, Russland, Ukraina og flere steder i Europa og Norge.

Ingen gullgruve

Rent økonomisk var ikke A-laget noen gullgruve for BCC i mesteparten av denne perioden. Omfanget av utleie til Oslofjord og andre selskaper var ikke tilstrekkelig til å dekke utgiftene til alle aktivitetstilbud, undervisning, forpleining og administrasjon. Den frivillige innsatsen ungdommene la ned i forbindelse med BCCs egen virksomhet var imidlertid viktig. De mange positive effektene av A-laget gjorde også at BCC anså virksomheten som så viktig at de støttet denne økonomisk med betydelige beløp hvert år. Jeg har ikke komplett oversikt over hvor mye dette dreier seg om, men jeg vil anslå at BCC har støttet A-laget med 40 – 50 mill kroner til sammen i denne perioden.

A-laget fikk en rolle i BCCs misjonsvirksomhet, blant annet innenfor mediaproduksjon, nettsider og lignende
A-laget fikk en rolle i BCCs misjonsvirksomhet, blant annet innenfor mediaproduksjon, nettsider og lignende

Siden virksomheten og innholdet endret seg noe gjennom perioden var A-laget av praktiske årsaker organisert på litt forskjellige måter. Flere ulike selskaper, foreninger og stiftelser har vært involvert. Det ble etter hvert også utviklet flere parallelle program, som ble driftet gjennom selvstendige organisasjoner. Den eneste felles tilknytningen mellom disse har vært inntaksprosessen, som nødvendigvis måtte koordineres sentralt. Begrepet «A-laget» har likevel gjerne blitt brukt som en samlebetegnelse, omtrent som når man omtaler det å være «i det militære».

Mot slutten av perioden var det etablert slike lokale ungdomsprogram en rekke steder. De fleste av disse leide ut ungdommene i frivillig innsats for å finansiere ungdomsprogrammenes virksomhet. Enkelte steder genererte dette også inntekter på et slikt nivå at det ble et positivt bidrag for BCC. Flere av de lokale programmene i Europa har vært positive økonomiske bidragsytere de siste 2 – 3 år.

Mange ulike innholdselementer

Siden A-laget består av så mange ulike program og organisasjoner er det heller ikke noen helt enhetlig form på innholdet i programmene. Det er likevel flere elementer som typisk går igjen. Den frivillig innsatsen utgjør naturlig nok et viktig element, og er for mange hovedårsaken til at de ønsker å delta i programmene. Det gir et spesielt fellesskap når man har arbeidet sammen, spesielt når formålet også er noe man brenner for.

Muligheten til å kunne bidra i frivillig innsats er en viktig del av motivasjonen for mange som deltar på A-laget
Muligheten til å kunne bidra i frivillig innsats er en viktig del av motivasjonen for mange som deltar på A-laget

Språkopplæring har fått høyt fokus de fleste steder. For de som deltar på de norske programmene er det utarbeidet omfattende opplegg for norskundervisning. Dette begynner med fjernundervisning  allerede lang tid før de ankommer Norge, og fortsetter med høy intensitet under oppholdet. Det har ført til at de aller fleste ungdommer fra utlandet har lært seg godt norsk. Slik sett er det antageligvis ikke mange som i like stor grad har bidratt til utbredelsen av norskkunnskaper som det BCC har gjort. Tilsvarende opplegg blir også gjennomført mange andre steder.

Gjensidig forståelse

Det er også fokus på kulturutveksling og å skape forståelse for hverandres identitet. Det er gjerne opp mot 30 nasjonaliteter representert på de største ungdomsprogrammene. En festkveld på A-laget kan derfor være en svært spennende kulturell reise. Deltakerne knytter også sterke bånd over hele verden. Omtrent uansett hvor de reiser i verden senere i livet kan de treffe venner ikke langt unna. Når ungdommer fra A-laget treffer hverandre igjen på stevner eller i andre sammenhenger er det helt tydelig at oppholdet har brakt den vennskap som holder resten av livet.

Når ungdom fra opp mot 30 ulike land møtes på A-laget er det gode muligheter til å skape forståelse for hverandres kulturer
Når ungdom fra opp mot 30 ulike land møtes på A-laget er det gode muligheter til å skape forståelse for hverandres kulturer

De fleste programmene arrangerer også turer for deltakerne. I Norge arrangeres det gjerne helgeturer i fjellet, og lengre turer nedover i Europa. I tillegg reiser deltakerne gjerne en del rundt i ulike lokalmenigheter og bidrar i menighetslivet der.

På A-lagets turer er som regel stemningen på topp!
På A-lagets turer er som regel stemningen på topp!

Ungdomsprogrammene har også fokus på bibelundervisning og forståelse av kristelige verdier. Det er utarbeidet et omfattende undervisningsopplegg for dette, og BCC har etablert et eget team som besøker mange av programmene og bidrar i undervisningen.

Undervisning fikk også stort fokus på A-laget
Undervisning har også stort fokus på A-laget

2015 – ny utbygging på Brunstad

Nå i 2015 er den siste utbyggingen på Brunstad godt i gang. Denne gangen er det ikke menigheten som eier eller bygger, men A-laget har en rolle som leverandør i prosjektet. Dette vil jeg skrive mer om i mitt neste innlegg om dette temaet.

Spørreundersøkelse

Har du vært på A-laget tidligere, eller er du der nå? I så fall ville jeg sette veldig pris på om du ville delta i en liten spørreundersøkelse ved å klikke på denne linken. Undersøkelsen er åpen fram til torsdag 17.12 kl. 22:00. Linken er ikke tilgjengelig etter dette.

Andre relevante innlegg:

×