500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag
Bernt Aksel Larsen blogg - Barn og familie-3

Barn og menighet – til gjensidig velsignelse

Denne helgen var ca 3.500 foreldre og ektepar fra hele verden samlet på Oslofjord Convention Center i Vestfold. BCC arrangerer annethvert år en konferanse for denne målgruppen, og naturlig nok er barn og familieliv ofte i fokus. Barna har en svært viktig plass både i menigheten og i samfunnet.


Tas imot med velsignelse

Mange vil nok ha registrert at det i BCC er vanlig med flere barn per familie enn det som er gjennomsnittet i samfunnet for øvrig. Dette innebærer et stort foreldreansvar men også en rik kilde til glede og opplevelser. Deres inntreden i familien og menigheten markeres gjerne i lokalmenighetene ved at de presenteres for forsamlingen og velsignes. Dette har vi lært av Jesus. Om ham står det nettopp at han tok de små barna i fanget og velsignet dem. Det viser også at menigheten verdsetter dem svært høyt, og gjerne vil bidra til at de skal få en god og sunn barndom i trygghet og harmoni.

Bernt Aksel Larsen blogg - Barn og familie-1
Barna presenteres for forsamlingen og velsignes

Som kristne tror vi at Jesus kan velsigne våre barn i dag slik han gjorde da han vandret omkring i Galilea. Når barna blir båret fram for forsamlingen for å motta velsignelsen, tror vi at det i dypeste forstand er Gud som velsigner. Denne velsignelsen bærer barnet med seg gjennom livet som en skjult kapital. Barnevelsignelse er derfor en gledelig og høytidelig begivenhet for familie og menighet. Ser man bort fra den kristelige siden ved dette representerer barnevelsignelsen også en støtteerklæring fra det sterke sosiale nettverket menigheten utgjør. Det er et signal om at her vil vi være til stede for dem.

Fokus på barnets velferd

Gjennom historiens gang har barna opplevd vekslende status som medmennesker. Selv i dag fins det kulturer der barn har liten menneskelig verdi. Om Jesus kan vi lese at da noen ville hindre barna i å nå fram til ham ble han opprørt og gav klar beskjed om at Guds rike tilhørte barna også. Han framholdt de små barna som et ideal når det gjelder tillit og tro. Også apostelen Paulus rettleder oss til å bli som barn i ondskap, altså å holde seg borte fra det onde. Uansett hva man har gjort av tros- og verdivalg her i livet tror jeg den som har stirret et lite barn i øynene skjønner hva både Jesus og Paulus snakket om.

Bernt Aksel Larsen blogg - Barn og familie-4Det å oppfostre barn i kjærlighet og omtanke gir store gevinster tilbake til familie og samfunn. Det er vel ingenting som i større grad svarer seg bedre enn å gi barnet gode og trygge oppvekstvilkår. At barnets egenverdi er kommet i fokus er et gode for hele samfunnet. Vi skal derfor alle være takknemlige for det skjerpede rettsvern myndighetene i senere år har gitt våre barn. Tiden for fysisk avstraffelse og selvtekt er heldigvis over rundt om i de tusen hjem. Omsorg og omtanke for barna er viktige kjerneverdier som må settes høyt både i samfunn, familie og menighet.

Barn er verdsatt

De fleste foreldre opplever at det å få et barn til verden er en stor begivenhet og en hendelse som virker spesielt meningsfull. I BCC blir det ofte minnet om og tilskyndet til å være glade i barna og å vise dem respekt. Det blir gjerne minnet om Wetterlunds ord om at slik som vi behandler våre barn, slik vil Gud behandle oss. Dette er en både tankevekkende og vakker påminnelse om vårt ansvar for hvordan vi behandler våre barn hjemme i våre familier.

Barna gir glede til voksne og til hverandre

Flere barn gir et livat hjem. Vi trives med det slik! På dette viset opplever vi et sprudlende samspill i familien mellom foreldre seg imellom, mellom barn seg imellom og mellom voksne og barn. Utfordrende? Ja, men utfordringer er ikke kjedelige! Utfordringer skal løses! Alle medlemmer i familien vokser mentalt på dette samspillet. På denne hjemlige arenaen lærer voksne og barn å ta hensyn til hverandre i et interaktivt miljø.

Bernt Aksel Larsen blogg - Barn og familie-2Unge er til velsignelse for menigheten

Etter hvert som barna vokser til legger menigheten til rette for en sunn livsutfoldelse gjennom et stort mangfold av aktiviteter og tilbud. Vi erfarer også at etter som de vokser til finner de snart sin plass i et stort mangfold av oppgaver i menigheten. De har lært å ta hensyn til hverandre, og finner oppgaver som passer til egne evner og anlegg. Særlig tilrettelegges det for at den enkelte får mulighet til å se og ta seg av dem som kanskje kan ha det vanskelig midt i alt. De finnes også! På den måten blir de unge til stort gagn for de enkelte og dermed også for fellesskapet.

×