500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Fjordteam: Delvis medhold, men må betale minstelønn

Direktoratet for Arbeidstilsynet har i dag fattet vedtak i den såkalte Fjordteam-saken. Fjordteam AS gis medhold i at selskapet ikke kan pålegges å utarbeide arbeidsavtaler. Av konkurransehensyn pålegges likevel Fjordteam å betale minstelønn og registrere arbeidstid for de frivillige.


Direktoratets vedtak går over 15 sider, og diskuterer de ulike juridiske problemstillingene grundig. Hva gjelder spørsmålet om almmenngjorte tariffer skriver direktoratet:

Direktoratet er ikke kommet til at det er grunnlag for å konkludere med at medlemmene i menigheten står i et slikt avhengighetsforhold til Fjordteam at de har et behov for det vernet av lønns- og arbeidsvilkår allmenngjøringsloven med forskrifter gir den enkelte arbeidstaker. Dette følger av at medlemmene ikke har noen arbeidsplikt, og heller ingen rett på å arbeide for Fjordteam. Medlemmene har inngått i forholdet uten å bli forespeilet lønn for arbeidet. Dette taler for at forholdet faller utenfor virkeområdet for loven og allmenngjøringsforskriften.

Allmenngjøringsforskriften skal imidlertid ikke bare gi vern til arbeidstakere, den skal også hindre konkurransevridning i bestemte markeder. Ut fra disse hensyn konkluderer direktoratet med at Fjordteams virksomhet er egnet til å virke konkurransevridende, og spesielt i et lokalt marked. Arbeidstilsynets vedtak om at selskapet må betale minstelønn til de frivillige som utfører renholdstjenester opprettholdes derfor. Selskapet pålegges også å registrere arbeidstid for de frivillige. Vedtakene kan ikke påklages.

– Vi ønsker å studere direktoratets vedtak grundigere før vi gir noen uttalelse i denne saken, skriver Kjell Kronstad, styreleder i Fjordteam AS i en epost. Han vil foreløpig ikke antyde hvorvidt selskapet vil forfølge saken i rettsapparatet.

Et spørsmål er hvilke konsekvenser vedtaket eventuelt kan få for andre virksomheter som benytter frivillige i samme modell. Det foreliggende vedtaket gjelder kun en konkret sak, men prinsippene vil sannsynligvis bli viktige for annen frivillig virksomhet som opererer i markeder der det er innført allmenngjorte tariffavtaler. Direktoratet presiserer spesielt at det særlig er lagt vekt på at Fjordteam fremstår som en ordinær tjenesteyter i et marked hvor det er funnet nødvendig å innføre tiltak for å hindre sosial dumping. Der renholdstjenester ikke tilbys i et marked, vil konklusjonen kunne bli en annen.

Det er kjent at selskaper eid av andre lokalmenigheter eller organisasjoner tilknyttet BCC har benyttet frivillige etter lignende prinsipp som Fjordteam AS. Informasjonsansvarlig i BCC, Berit Hustad Nilsen, opplyser at menigheten ikke er gjort kjent med vedtaket ennå. – Vi har ikke fått tilgang til vedtaket ennå, og vil nødvendigvis behøve noe tid på å vurdere det, sier Hustad Nilsen. – Konsekvensene for lokalmenighetenes selskaper er noe de selv må vurdere, og vi kan ikke uttale oss på vegne av dem. Vi er likevel selvfølgelig interessert i vedtaket med tanke på den effekten det kan få for den frivillige innsatsen som utføres av våre medlemmer rundt omkring i landet.

Les også: Fjordteam vil ha rettslig prøving av dugnadssaken

×