500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Statsbudsjettet og frivilligheten

I går ble statsbudsjettet for 2017 lagt fram. Det er en hendelse jeg som regel følger med interesse. I år var jeg spesielt interessert i skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. En god del politikere har arbeidet for å heve denne, både for privatpersoner og bedrifter.


Etter min oppfatning er en heving av fradragsgrensen ett av de beste virkemidlene for å støtte norsk frivillighet. Skattefradrag stimulerer til engasjement på en helt annen måte enn direkte utdeling av midler. Frivillighet Norge foreslo i sine innspill til statsbudsjettet at det skulle innføres en beløpsgrense for bedrifter på 100.000. For inntektsåret 2016 var grensen på 25.000 både for privatpersoner og bedrifter.

Scheel-utvalget, som den 2. desember 2014 la fram sin utredning om «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi», foreslo å fjerne hele skattefradraget og legge opp til at støtte til frivilligheten skal styres målrettet gjennom direkte gaver. Birgitte Brekke i Frivillighet Norge kommenterte dette slik: Begrunnelsen viser at utvalget ikke forstår at skattefradraget har betydning utover det rent økonomiske. Gjennom skattefradragsordningen oppfordrer staten folk til å slutte opp om frivilligheten og viser frivilligheten tillit. Utvalget viser også manglende forståelse for frivillig sektors rolle i samfunnet og ser helt bort i fra frivillighetens bidrag i bygging av eksempelvis sosial kapital og folkehelsen, noe staten helt klart har interesse av å stimulere til.

De som har fulgt med på bloggen min vil nok være klar over at jeg støtter Brekkes syn her. Frivilligheten må være fri og uavhengig av staten, noe som ble understreket på Topplederkonferansen 2016 der temaet var nettopp «Fri frivillighet». Denne konferansen skrev jeg om i innlegget Frivillighet og dugnad. Filosof Lars Fredrik Svendsen deltok, og uttalte blant annet at frivilligheten skal definere egne mål, ikke utføre andres. Han pekte på hvordan forsøk på å styre støtteordninger til å påvirke frivillighetens mål fører til overtramp.

I går fikk vi altså fasiten for det kommende året. Det foreslås ingen endring i beløpsgrensen. Altså ingen økning i skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, hverken fra privatpersoner eller bedrifter. Det var også skuffende å registrere tankegangen når det gjelder skattefradrag for gaver til ideelle stiftelser. Departementet har i forbindelse med årets budsjett utredet om man skulle fjerne kravet om offentlig støtte for stiftelser, men anbefalte ikke dette. Det er bare gaver til stiftelser som er godkjent for å motta støtte fra staten som vil kunne få fradrag. Logikken med kobling opp mot statsstøtte blir etter mitt syn veldig feil.

For meg var dette et skuffende resultat. Jeg hadde håpet at man dreide kursen bort fra en modell basert på avhengighet av staten til en modell der man har en reell frihet. Vi hører stadig at samfunnet blir mer og mer avhengig av en engasjert og oppegående frivillighet. Om dette virkelig er målet synes mangelen på en slik kursendring å være lite hensiktsmessig.

×