500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Representantskapsvedtak 2016

Årets representantskapsamling har blitt svært innholdsrik. Først og fremst har den gitt oss som deltakere mye ettertanke og mange innspill i det videre arbeidet lokalt der vi bor. Den inspirasjonen og motivasjonen vi har fått med oss er nok en viktig drivkraft for menighetens fortsatte utvikling i godhet og sunnhet.


I løpet av gårsdagen var beslutningssakene på årets agenda ferdig behandlet. Første punkt var gjennomgang og godkjenning av regnskapet. BCC hadde i 2015 gaveinntekter på 234 mill, noe som er omtrent på samme nivå som året før. Egenkapitalen har imidlertid økt kraftig fra 289 mill i 2014 til 447 mill i 2015. Offentlig støtte fra stat og kommune var på til sammen ca 8 mill. Mer informasjon om regnskapet og økonomien ligger i BCCs årsrapport.

Styreleder Finn Åge Ødegård gjennomgikk status for prosessen knyttet til endring av vedtekter, og la fram forslag til skisse for nye hovedpunkter og videre prosess. Opprinnelig var det nok ønskelig å ha klar et forslag til vedtekter på denne samlingen, men Ødegård nevnte at arbeidet har vært omfattende, og det er også en prosess som krever omtanke og grundige vurderinger underveis. Representantskapet vedtok derfor at forslag til nye vedtekter skal legges fram på ekstraordinær samling senere. Det ble også gitt godkjennelse for å arbeide langs følgende hovedlinjer:

  • Utredning av en forbundsmodell der foreningen BCC utgjør det sentrale organet. Lokalmenighetene vil være selvstendige foreninger som kan velge å knytte seg opp mot BCC gjennom standardvedtekter. Trossamfunnet BCC utgjøres da av det sentrale organet og alle de tilknyttede lokalmenighetene. Dette er en modell som er mye brukt både innenfor idrett og kristenliv.
  • Tydeligere definerte prosesser for inn- og utmelding, som er enklere å forholde seg til både for medlemmer og ikke-medlemmer.
  • Endring i representantskapets rolle. Den åndelige rollen skilles ut i et forstanderskapsorgan, og representantskapet får et tydeligere økonomisk og juridisk ansvar.

Vedtektsendringene vil jeg nok komme tilbake til og skrive mer om når prosessen er kommet lengre.

Harald Kronstad er leder for BCCs ressursteam for familiekonflikter. Han har siste året ledet et arbeid med å oppdatere menighetens strategi- og handlingsplan for grenseoverskridende atferd, vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Planen ble vedtatt, og siste versjon vil ganske snart være tilgjengelig på menighetens nettsted. Et samlet representantskap understreket også viktigheten av at dette arbeidet ble tatt på aller største alvor i lokalmenighetene. I løpet av høsten vil det bli arrangert et nytt seminar for barne- og ungdomsarbeidere der dette temaet er hovedfokus, og det er i den forbindelse utarbeidet et veiledningshefte til hjelp i det lokale arbeidet.

Harald Kronstad la fram oppdatert handlingsplan mot vold og grenseoverskridende adferd.
Harald Kronstad la fram oppdatert handlingsplan mot grenseoverskridende atferd og overgrep.

Ellers er det i løpet av samlingen gjennomgått en rekke informasjonssaker. Blant annet ble det orientert om status for overtakelsen av regionale konferansesentre og BCCs strategi knyttet til disse. Det ble også orientert om arbeidet med å utrede de økonomiske og strategiske sidene ved BCCs framtidige leieforhold på Oslofjord Convention Center, og hvordan menighetens bruk av konferanseanlegget antas å bli etter at Brunstadstiftelsens utbygging er fullført. Disse temaene er det nok heller ikke usannsynlig at jeg kommer tilbake til i senere innlegg.

Representantskapsamlingen fortsetter med oppbyggelige samlinger fram til i morgen formiddag, og jeg tror de omtrent 120 deltakerne gleder seg både til sommerstevnet og til å komme hjem og fortsette det gode arbeidet hver på sitt sted.

×